POLITYKA PRYWATNOŚCI profili ITP S.A. na InstagramI. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego Instagram odwiedzających profile naszej firmy pod adresem np. https://www.instagram.com/itpestetyka, naszych produktów lub usług - jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060, kapitał zakładowy 537.061,90 zł wpłacony w całości, dalej również: ITP lub Administrator.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: iod@itpsa.pl

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w celu:
  1. umożliwienia nam kontaktu w ramach naszego profilu na Meta (Instagramie) – gdy np. polubisz nasz profil lub posty, będziesz aktywny na naszym profilu np. będziesz komentować, zamieszczać posty i reakcje, napiszesz do nas wiadomość bezpośrednią („direct message”) - (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP, do czasu wniesienia sprzeciwu,
  2. obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany we właściwych przepisach prawa,
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITP – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP jakim jest m.in. dbanie o renomę i wizerunek naszych marek jak i firmy, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z motywem 47 RODO) - do czasu wniesienia sprzeciwu,
  4. przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez ITP i/lub podmioty z grupy przedsiębiorstw, w skład której wchodzi ITP (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim cofnięciem,
  5. tworzenia zestawień, statystyk i/lub analiz na potrzeby wewnętrzne ITP - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP, do czasu uwzględnienia przez ITP uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu,
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ITP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,
  7. wskazanym zgodnie z odrębnie udzieloną nam zgodą (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) - w zakresie i celu tam wskazanym, do czasu jej ewentualnego cofnięcia (można to zrobić w dowolnej chwili), co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody.
 2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia danej usługi.
IV. Odbiorcy danych
 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z grupy przedsiębiorstw w rozumieniu RODO, w której skład wchodzi Administrator oraz podmioty lub osoby współpracujące z nami w zakresie realizowania celów, wskazanych w pkt. II powyżej. Odbiorcą danych jest w szczególności Meta Platforms Ireland Ltd. (dawniej: Facebook Ireland Limited). Informacje dotyczące danych przetwarzanych przez Meta Platforms Ireland Ltd. można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 2. W przypadku przekazywania przez Administratora danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), korzystania z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza EOG lub które mogą przechowywać dane poza EOG jak np. Meta Platforms Ireland Ltd., (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych), administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z IOD Administratora.
V. Państwa uprawnienia
 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VI. Sprzeciw

Wyjaśniamy dodatkowo, że oprócz a uprawnień wskazanych w pkt. IV powyżej, ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez ITP.

VII. Skarga

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodne z prawem.

VIII. Współadministrowanie

W zakresie gromadzenia statystyk (w tym za pośrednictwem wtyczek Instagram), Meta i my (tj. ITP) jesteśmy współadministratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania takich danych osobowych w zdarzeniach dla statystyk strony („dane ze statystyk”), co jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach strony przekazywanych administratorom strony. Wspólne uzgodnienia z Meta są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, co do aktualizacji uzgodnień – więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/update

Jeszcze więcej informacji na ten temat – jest dostępnych m.in. tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

IX. Przywoływany akt prawny

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1)