POLITYKA PRYWATNOŚCI profili ITP S.A. na YouTubeI. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem przez ITP profilu/i w serwisie YouTube (dalej: YT) jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060,  kapitał zakładowy 537.061,90 zł wpłacony w całości, dalej również: ITP lub  Administrator.

Profil ITP na YT jest profilem publicznym – oznacza to, że jego zawartość może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są użytkownikami YT. Więcej informacji na ten temat: Zmiana ustawień prywatności subskrypcji - YouTube - Pomoc (google.com)

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: iod@itpsa.pl

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Zakres udostępnianych nam przez Ciebie danych osobowych, gdy odwiedzasz nasz profil na YT, zależy od Twoich ustawień prywatności, jak i tego, czy profil jest prywatny czy publiczny. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w celu:
  1. umożliwienia nam zarządzania profilem, ale też naszego kontaktu w ramach profilu na YT – gdy subskrybujesz, obserwujesz lub komentujesz nasz profil [art. 6 ust. 1 lit. f) ROD]) - co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP, do czasu wniesienia sprzeciwu,
  2. obrony przed roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany we właściwych przepisach prawa,
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITP – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP jakim jest m.in. dbanie o renomę i wizerunek naszych marek jak i firmy, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z motywem 47 RODO] - do czasu wniesienia sprzeciwu,
  4. przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez ITP i/lub podmioty z grupy przedsiębiorstw, w skład której wchodzi ITP [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną] – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim cofnięciem,
  5. tworzenia zestawień, statystyk i/lub analiz na potrzeby wewnętrzne ITP [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP, do czasu uwzględnienia przez ITP uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu,
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ITP [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,
  7. wskazanym zgodnie z odrębnie udzieloną nam zgodą [art. 6 ust. 1 lit a) RODO] - w zakresie i celu tam wskazanym, do czasu jej ewentualnego cofnięcia (można to zrobić w dowolnej chwili), co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody.
 2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia danej usługi, np. komentowania.

IV. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z grupy przedsiębiorstw w rozumieniu RODO, w której skład wchodzi Administrator oraz podmioty lub osoby współpracujące z nami w zakresie realizowania celów, wskazanych w pkt. III powyżej. Odbiorcą danych jest w szczególności Google Ireland Limited i/lub Google LLC. Informacje dotyczące danych przetwarzanych przez Google Ireland Limited i/lub Google LLC można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy#intro
 2. W przypadku przekazywania przez Administratora danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), korzystania z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza EOG lub które mogą przechowywać dane poza EOG jak np. Google LLC, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych), Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z IOD Administratora.

V. Państwa uprawnienia

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VI. Sprzeciw

Wyjaśniamy dodatkowo, że oprócz uprawnień wskazanych w pkt. V powyżej, ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez ITP.

VII. Skarga

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodne z prawem.

VIII. Google i ITP – także jako odrębni administratorzy

Google (YouTube) może samodzielnie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google (YouTube) zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności Google oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Dostawcy usług pomagają Google (YouTube) na przykład w obsłudze klienta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy#footnote-ad-services

IX. Przywoływany akt prawny 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1)